fbpx

Natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra

Hrvatska…

HAVC, NatječajNa temelju članaka 10. i 11. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11), članaka 27. i 28. Statuta Javne ustanove Hrvatski audiovizualni centar te Odluke Upravnog odbora od 17. ožujka 2017., raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (ž/m).
Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10 000 Zagreb, s naznakom: Za natječaj za ravnatelja.

NATJEČAJ

– za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (ž/m)

Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra imenuje se na četiri godine, a njegove glavne zadaće su:
– organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar,
– odgovara za zakonitost rada Centra,
– poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra,
– predlaže Upravnom odboru Statut i ostale opće akte,
– organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog odbora, te drugih tijela HAVC-a,
– predlaže godišnji plan provedbe Nacionalnog programa,
– izvršava odluke o raspodjeli sredstava na temelju Nacionalnog programa zaključivanjem ugovora s korisnikom sredstava,
– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Stručni uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij (ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili
specijalistički diplomski stručni studij ili stečena VSS prema ranije važećim propisima
– najmanje pet godina radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima
– znanje najmanje jednog svjetskog jezika
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis sa specifikacijom radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o stručnom zvanju (presliku diplome),
– dokaz o državljanstvu u preslici,
– dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika,
– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
– program rada Centra za mandatno razdoblje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj za ravnatelja«.
Upravni odbor zadržava pravo da s prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja obavi razgovor. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Upravni odbor Hrvatskog audiovizualnog centra

Foto: Press